O nás

Od počátku existence bylo hlavní snahou DDM Pastelka Uherský Ostroh poskytnout nejen dětem a mládeži, ale i dětem předškolního věku a ostatním zájemcům z Uherského Ostrohu a okolí, prostor, kde mohou všichni kvalitně strávit svůj volný čas. DDM nabízí řadu zajímavých kroužků a kurzů, ve kterých mohou jedinci po všech stránkách rozvíjet svou osobnost. Posláním DDM je vytvářet podmínky pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých zájemců v jejich volném čase, podporovat talenty, nabízet zábavu, relaxaci a příjemné prostředí pro vzájemnou komunikaci.              

Cílem DDM je naučit své členy smysluplně využívat jejich volný čas a tím předcházet působení negativních společenských vlivů.

Činnost DDM zajišťuje kolektiv pedagogů a řada externích pracovníků, které se DDM snaží vybírat tak, aby se členům jednotlivých kroužků a kurzů dostalo odborného vedení a aby výuka probíhala v přátelské atmosféře.

DDM vyvíjí činnost, jež se dělí do čtyř základních skupin, a to na pravidelnou, příležitostnou, spontánní a táborovou činnost. 


Pravidelná činnost

Do pravidelné činnosti DDM spadají všechny kroužky a kurzy. Výuka v kroužcích a kurzech probíhá pravidelně v určeném čase a na stanoveném místě.

V současné době DDM nabízí přes padesát zájmových útvarů, jež navštěvuje více jak pět set členů a jež jsou rozděleny do 4/5 oddělení, a to Sportovní oddělení, Společensko-vědní oddělení, Hudebně-taneční oddělení a Estetické oddělení. V rámci pravidelné činnosti funguje na DDM i Mateřské centrum Pastelka, které je zaměřeno na matky na mateřské či rodičovské dovolené a jejich děti.  Svou pravidelnou činnost DDM rozšířil i do Ostrožské Nové Vsi, kde místní obyvatelé mohou navštěvovat především kroužky s výtvarným zaměřením a Mateřské centrum Zvoneček. 


Příležitostná činnost

Příležitostnou činnost DDM tvoří akce jednorázové ale i akce, které se pravidelně opakují. Mezi nejoblíbenější akce patří např. karnevaly, soutěže v aerobiku a orientálních tancích, rybářské závody, výtvarné soutěže a výstavy, recitační soutěže aj.

DDM každoročně také pořádá výukové programy pro základní a mateřské školy. V posledních letech jsou nejvíce navštěvované především Vánoční zvyky, Velikonoční zvyky a Dny bez úrazů. Nabídky výukových programů využívají hlavně základní a mateřské školy z Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty a Moravského Písku.

DDM se zapojuje také do celostátních akcí, jako jsou např. Dny bez úrazů. Spolu s Nadačním fondem Českého rozhlasu pořádá DDM veřejnou sbírku pro nevidomé Světluška.


Spontánní činnost

V rámci spontánní činnosti DDM nabízí k dispozici všem maminkám s malými dětmi svou hernu a tělocvičnu. Zde se mohou jednou týdně scházet matky na mateřské či rodičovské dovolené a hrát si a cvičit se svými dětmi. Pro děti a mládež je jednou týdně otevřena Klubovna s pedagogickým dozorem.


Táborová činnost

Každý rok pořádá DDM několik táborů, a to jak pobytových, tak příměstských. Většina probíhá v období velkých letních prázdnin.